function A1level(){ dir="http://i1228.photobucket.com/albums/ee457/ca3forum/Boy avatar/" var xperpost="5" var xperexp="35" var xperreptt="20" var xpneeded="25" var maxability="4000" var maxstrength=(xpneeded*600) var aq=[]; var level=[]; var posts=[]; var repts=[]; var ability=[]; var cts=[]; var firstchar=[]; var boom = new Array() boom[0]="
Vỡ Lòng"; boom[1]="
Vỡ Lòng"; boom[2]="
Tập sự"; boom[3]="
Nâng Cao"; boom[4]="
Đường Phố"; boom[5]="
Nghệp Dư"; boom[6]="
Huấn Luyện"; boom[7]="
Chuyên Nghiệp"; boom[8]="
Đẳng Cấp"; boom[9]="
Ưu Tú"; boom[10]="
Bậc thầy"; boom[11]="
Siêu Sao"; boom[12]="
Huyền Thoại"; boom[13]="
Vũ Thần"; boom[14]="
Tinh Anh"; boom[15]="
Xuất Chúng"; boom[16]="
Đỉnh Cao"; boom[17]="
Vĩ Đại"; boom[18]="
Thiên Tài"; boom[19]="
Siêu Cấp"; boom[20]="
Chén Thánh "; boom[21]="
Chén Thánh "; boom[22]="
Chén Thánh "; boom[23]="
Chén Thánh "; boom[24]="
Chén Thánh "; boom[25]="
Chén Thánh "; boom[26]="
Chén Thánh "; boom[27]="
Chén Thánh "; boom[28]="
Chén Thánh "; boom[29]="
Chén Thánh "; boom[30]="
Chén Thánh "; boom[31]="
Chén Thánh "; boom[32]="
Chén Thánh "; boom[33]="
Chén Thánh "; boom[34]="
Chén Thánh "; boom[35]="
Chén Thánh "; boom[36]="
Chén Thánh "; boom[37]="
Chén Thánh "; boom[38]="
Chén Thánh "; boom[39]="
Chén Thánh "; boom[40]="
Chén Thánh "; boom[41]="
Chén Thánh "; boom[42]="
Chén Thánh "; boom[43]="
Chén Thánh "; boom[44]="
Chén Thánh "; boom[45]="
Chén Thánh "; boom[46]="
Chén Thánh "; boom[47]="
Chén Thánh "; boom[48]="
Chén Thánh "; boom[49]="
Chén Thánh "; boom[50]="
Chén Thánh "; x = document.getElementsByTagName('div') for(y=0;y: ")[1]); posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts: ")[1]); repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points: ")[1]); ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked: ")[1]); if(repts[nic]>=0){var levell=[]; var xp=[]; var firstchar=[]; xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/1000+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/1000) level[nick]=(xp[nick]/xpneeded) var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp) var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1)); var title1="" if (phansonguyen > 50){(phansonguyen = "50")&&(exp = "100")&&(title1="")} var width=(exp-1) var xptogo = "10000" if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*1900+posts[nick]*2+repts[nic])} var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*1000)-2) if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "9800")} var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*1000)-2) if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")} firstchar[nick]=nick.charAt(0); aq[nick]="Unknown" var medal=[]; var i=1; while (i>0){ if (phansonguyen==i){ boom[0]="
Vỡ Lòng"; boom[1]="
Vỡ Lòng"; boom[2]="
Tập sự"; boom[3]="
Nâng Cao"; boom[4]="
Đường Phố"; boom[5]="
Nghệp Dư"; boom[6]="
Huấn Luyện"; boom[7]="
Chuyên Nghiệp"; boom[8]="
Đẳng Cấp"; boom[9]="
Ưu Tú"; boom[10]="
Bậc thầy"; boom[11]="
Siêu Sao"; boom[12]="
Huyền Thoại"; boom[13]="
Vũ Thần"; boom[14]="
Tinh Anh"; boom[15]="
Xuất Chúng"; boom[16]="
Đỉnh Cao"; boom[17]="
Vĩ Đại"; boom[18]="
Thiên Tài"; boom[19]="
Siêu Cấp"; boom[20]="
Chén Thánh"; boom[21]="
Siêu Cấp"; boom[22]="
Siêu Cấp"; boom[23]="
Đỉnh Cao"; boom[24]="
Tinh Anh"; boom[25]="
Đường Phố"; boom[26]="
Thiên Tài"; boom[27]="
Huấn Luyện"; boom[28]="
Chuyên Nghiệp"; boom[29]="
Đẳng Cấp"; boom[30]="
Ưu Tú"; boom[31]="
Bậc thầy"; boom[32]="
Siêu Sao"; boom[33]="
Huyền Thoại"; boom[34]="
Vũ Thần"; boom[35]="
Tinh Anh"; boom[36]="
Xuất Chúng"; boom[37]="
Đỉnh Cao"; boom[38]="
Vĩ Đại"; boom[39]="
Thiên Tài"; boom[40]="
Siêu Cấp"; boom[41]="
Chén Thánh"; boom[42]="
Xuất Chúng"; boom[43]="
Đỉnh Cao"; boom[44]="
Vĩ Đại"; boom[45]="
Thiên Tài"; boom[46]="
Siêu Cấp"; boom[47]="
Chén Thánh"; boom[48]="
Vĩ Đại"; boom[49]="
Thiên Tài"; boom[50]="
Siêu Cấp"; medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;} } exppet=""; exppet2=""; expss= "
"+exppet+""+exppet2+"
"; stats="
"+title1+"
"+medal[nick]+"
Level: "+ phansonguyen +"
Experience: "+exp+"%
"+expss+"
" x[y].innerHTML +="" + stats} else{x[y].innerHTML +="

Unknown ("+repts[nic]+" points)
"}}} } A1level();