Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

#1on Sun Dec 02, 2012 10:14 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
Demo:

http://codeforumotion2.forumvi.com/

Thông tin skin:

-Rip by Tuấn Anh. Edit by lasperpen
-bản quyền thuộc: http://1stvn.tk
-Thuộc phiên bản: PHPBB2
-Ko được xóa người rip và edit

Code:Được sửa bởi Tuấn Anh ngày Sun Dec 02, 2012 10:36 pm; sửa lần 1.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Sun Dec 02, 2012 10:16 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
index_box:

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br />
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
   </tr>
</table>
<table align="center" class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" style="width:100%;">
<!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->

   <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      
      <td class="thead" colspan="5" width="100%" height="30">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
                                  <b class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}"><font  color="#FFFFFF"><center>{catrow.cathead.CAT_TITLE}</center></font></b>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>

   </tr>
   
   <!-- END cathead -->
 
   <!-- BEGIN forumrow -->

<tbody id="collapseobj_forumbit_1">
<tr>
<!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}"><img src="{SPACER}" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->

   <td class="alt1"><img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" /></td>
   <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f279">
      <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
      <div class="smallfont">         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
</div>
          <br/>
      <span class="gensmall">
                  {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}<br/><br/>
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            
         </span>
   </td>
   <td class="alt1" width="314px">
          <div align="center">
<span style="color: #99BF00;font-family: Arial;font-size:16px;font-weight:bold;">Chủ đề: {catrow.forumrow.TOPICS}</span> --
<span style="color: #FF8A00;font-family: Arial;font-size:16px;font-weight:bold;">Trả lời: {catrow.forumrow.POSTS}</span>
</div>
<div class="post_in">
  <img src="http://www.chuyentq.com/forum/images/icons/icon1.gif"/><span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
</div>
</td>
  </tr></tbody>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
    <img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" />
    <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
</table>

overall_footer_end:

Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
                          </div> </div>
                  <div align="center"><br><br><a href="http://1stvn.tk">
                    <font color=blue> RIP by</font> <font color=red>Tuấn Anh</font><br>
                    <font color=blue>© 1stvn - EDIT by</font> <font color=red>Lasperpen</font></a><br/><br/>
                         
   
   
                         
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
                  <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}<br/>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>

Còn tiếp.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#3on Sun Dec 02, 2012 10:23 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
overall_header:

Spoiler:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
<head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir  = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
            var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
            } );

            /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
{HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
  <a name="top"></a>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <div style="border-style: solid; border-color: #ccc;  border-width: 0pt 1px; background-color: rgba(255, 254, 254, 0.2);-moz-box-shadow: 0px 0px 15px #000;-webkit-box-shadow: 0px 0px 15px #000; padding: 0 10px; width: 955px; margin: 0 auto;box-shadow: 0px 0px 15px rgb(0, 0, 0);"><div style="background-color: rgba(255, 254, 254, 1); padding: 0; width: 955px; margin: 0 auto;"><br><center><embed height="150" width="950" flashvars="bannerWidth=950&bannerHeight=150&bannerSID=http://img.uu1001.cn/x2/2012-11-26/23-01/2012-11-26_67b61f492aaf53476e989000875e8731_0.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=33686816&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="33686816" id="33686816" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121114" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
             

                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
 
  <div align="center">
<div style="width:950px;height:40px;background:url(http://loveteen.vn/forum/vohung/arkalarimilon.png);"> </div></div>
<!-- open content container -->
<div align="center">
   <div class="page" style="width:950px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 10px 0px 10px" align="left">
<!-- breadcrumb, login, pm info -->
                  <!-- Menu Control - Version 1.2 - Created by Marky (MgArcade.com) | addon by Develober -->
                  <div align="center">
   <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
   <tbody><tr align="center">
   </tr>
   </tbody></table>
</div>
                  <!-- / #End Menu Control | addon by Develober -->


                  <!-- nav buttons bar -->
                  <div style="padding:0px; border-top-width:0px" width="100%">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr align="center">
<td width="15px"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/17/96/16/22/menu111.png" /></td>
<td class="navbar1">

  <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><td class="vbmenu_control"><a href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow"><font color="yellow">Đăng ký</font></a></td><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?connexion" rel="nofollow"><font color="yellow">Đăng nhập</font></a></td><!-- END switch_user_logged_out -->
  <td class="vbmenu_control"><a href="/" accesskey="5"><font color="yellow">Trang chủ</font></a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/forum"><font color="yellow">Diễn đàn</font></a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/search.forum"><font color="yellow">Tìm kiếm</font></a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/memberlist"><font color="yellow">Thành viên</font></a></td>
  <td class="vbmenu_control"><a href="/groups" accesskey="2"><font color="yellow">Nhóm</font></a></td>
  <td id="navbar_search" class="vbmenu_control"><a href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow"><font color="yellow"><font color="yellow">Lí lịch</font></font></a></td>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="{U_PRIVATEMSGS}" accesskey="2"><font color="yellow">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</font></a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2"><font color="yellow">Thoát</font></a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><td class="vbmenu_control"><a href="/forum" accesskey="2"><font color="yellow">Shop avatar anime</font></a></td><!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
<td width="15px"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/17/96/16/22/menu212.png" /></td>
</tr>
</table>
</div>
                  <!-- / nav buttons bar -->
                  <br/>
                  <!-- Menu Control - Version 1.2 - Created by Marky (MgArcade.com) | addon by Develober -->
                  <div align="center">
   <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
   <tbody><tr align="center">
   </tr>
   </tbody></table>
</div>
                  <!-- / #End Menu Control | addon by Develober -->
                  <table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tbody><tr>
    <td class="alt1" width="100%">
      <div class="breadBoxTop">
<nav>
<fieldset class="breadcrumb">
        <span class="crumbs">
        <span class="crust" itemscope="itemscope" itemtype="index.php">
          <a href="/forum" class="crumb" rel="up" itemprop="url"><span itemprop="title">Diễn đàn</span></a>
        <span class="arrow"><span></span></span>
        </span>
       


 
        </span>
       
    </fieldset>
</nav>
</div>
    </td>
 

</tr>
</tbody></table>
  <br/>
    <!-- NAVBAR POPUP MENUS -->
    <!-- / NAVBAR POPUP MENUS -->
                <div style="clear: both;"></div>
                  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td style="padding: 1px">
    <img src="http://vietclan.com.vn/@forums/nicetwodesign/teenshare1-2011/imgs/top.gif"/></td>
    <td class="alt1" width="100%">
          <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
<strong>
<div class="nav">
<a class="nav" href="{U_INDEX}">
  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.png" class="inlineimg" alt="" border="0" /><a href="http://codeforumotion.forumvi.com/forum">Codeforumotion.forumvi.com</a> </a></div><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif" />
 {PAGE_TITLE}
</strong>
        </div>
    </td>
      <td class="alt1" width="100%"><table  border="0" class="table_login" height="100%" width="100%" align="middle"><tr><td class="login_alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
        <!-- login form -->
        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">
   
        <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
          <TBODY>
        <tr>
          <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/17/58/52/86/user1011.gif" border="0" alt="user" title="user"/></td>
            <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên tài khoản" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" />
                        </td>

            <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label></td>
        </tr>

        <tr>
          <td class="smallfont"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/passwo11.gif" border="0" alt="user" title="user"/></td>
            <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" /></td>

          <td><input style="width:72px; height:20px;color: transparent;-webkit-user-select: none;-webkit-rtl-ordering: none;border: none;background-color: #fff;background-image: url(http://i71.servimg.com/u/f71/13/61/26/37/login10.gif)" type="submit" name="login"/></td></tr></TBODY></table></form></td></tr>
        <!-- END switch_user_logged_out -->
                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 
  <td class="alt1" width="100%"><table  border="0" class="table_login" height="100%" width="100%" align="middle"><tr><td class="login_alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px"><b><font size="1"><b><font color='red'>

    Wellcome </b></font><strong><font size="1" ><span class="USERNAME"></span></font> <font color='red'>đến với ๖ۣۜ1๖ۣۜS๖ۣۜT๖ۣۜV๖ۣۜN</font></font><br/>
    <span class="gensmall"><font size="1" color='green'>{LAST_VISIT_DATE}</font><br /><font size="1" color='blue'>{CURRENT_TIME}<br/></font></font></b><br /><br />
                <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td></tr>
    </table></td>
    </table></td>
    </tr></table>
        <!-- / login form -->

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                        <!-- BEGIN ticker_row -->
                                        <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                        <!-- END ticker_row -->
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                        <tr>
                            <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                <div id="fa_ticker_container">
                                    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                        <div class="fa_ticker_content">
                                            <!-- BEGIN ticker_row -->
                                            <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                            <!-- END ticker_row -->
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->


        {JAVASCRIPT}
<div id="page-body">
      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                          <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
    <tbody>
                                <tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
                                      <div class="test">
    <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:0;width:100%;align:center;">
    <tr>
    <td width="100%">
    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
    <td width="0%"></td><td width="00%" colspan="0"></td>
    </tr>
     
    <tr>
    <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
</td></tr>
    <tr><td valign="top" style="border: 0px solid #9DB3C5;">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>
    </td></tr></table>

    </div>
                                  </td>
        </tr><tr>
                                <td valign="top" width="100%">
    <!-- BEGIN html_validation -->
                              </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                  </div>
                </div>
      </td>
          </tr>
   
    </body>

</div></div>

    </html>
    <!-- END html_validation -->
  <script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
Còn tiếpChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#4on Sun Dec 02, 2012 10:29 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
sory ban nhé, Mình "ăn chôm" skin mà ko...Báo trước. Tại mình đang học rip skin đang ko biết chọn forum nào làm "nạn nhân" đầu tiên. Thì thấy forum của bạn đẹp quá ngồi ríp chơi đỡ buồn.Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#5on Mon Dec 03, 2012 7:48 pm

avatar

KenDy Nguyễn» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#6on Wed Dec 05, 2012 8:05 pm

avatar

giakhanhlk» Thàñh Vïêñ Mới

hay
a

Trả lời trích dẫnTrả lời

#7on Wed Dec 05, 2012 9:41 pm

avatar

Diệm Ma Hoàng» Thàñh Vïêñ Mới

hay
á

Trả lời trích dẫnTrả lời

#8on Mon Dec 10, 2012 8:51 am

avatar

phạm văn hà» Thàñh Vïêñ Mới

hay
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

cùng tham gia cộng đồng tin cùng tui nha ::
http://www.vietteen9x.com/

[center]

[/center]
Trả lời trích dẫnTrả lời

#9on Tue Dec 11, 2012 1:49 pm

lucr123» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#10on Tue Dec 11, 2012 1:55 pm

lucr123» Thàñh Vïêñ Mới

hay
cho xin view

Trả lời trích dẫnTrả lời

#11on Tue Dec 11, 2012 1:55 pm

lucr123» Thàñh Vïêñ Mới

hay
cho xin view

Trả lời trích dẫnTrả lời

#12on Thu Dec 27, 2012 4:08 pm

avatar

phuanhqc» Thàñh Vïêñ Mới

hay
Phải cm mới hiện thỉ ạ. Mình chưa đủ 30 bài bạn rip cho mình đc k

Trả lời trích dẫnTrả lời

#13on Thu Dec 27, 2012 5:02 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
Muốn rip skin gìChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#14on Mon Dec 31, 2012 5:14 pm

avatar

bablack» Thàñh Vïêñ Mới

hay
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trả lời trích dẫnTrả lời

#15on Mon Dec 31, 2012 5:56 pm

avatar

xacthuao1998» Thàñh Vïêñ Mới

hay
sadsadsad

Trả lời trích dẫnTrả lời

#16on Sun Jan 06, 2013 1:49 pm

sweetboy785» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#17on Thu Jan 10, 2013 8:31 am

avatar

khoai.hoai» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xxxxxxxxxxxxxx

4rkingofgame.5forum.net

cổng chia sẻ thông tin giải trí tổng hợp
Trả lời trích dẫnTrả lời

#18on Thu Jan 10, 2013 9:46 pm

avatar

Jin_Jin» Thàñh Vïêñ Mới

hay
dasdasd

Trả lời trích dẫnTrả lời

#19on Sun Jan 13, 2013 12:29 pm

avatar

KuroTsuki» Thàñh Vïêñ Mới

hay
alo

Trả lời trích dẫnTrả lời

#20on Sat Jan 19, 2013 5:06 pm

avatar

Ty Sso» Thàñh Vïêñ Mới

hay
tuấn anh cái này khi đổi rồi

có cần up lại toàn bộ ảnh hok

hay để nguyên

Trả lời trích dẫnTrả lời

#21on Sat Jan 19, 2013 5:29 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

hay
Tynh~Ty đã viết:tuấn anh cái này khi đổi rồi

có cần up lại toàn bộ ảnh hok

hay để nguyên

Là sao bạn mình thấy nó bỉnh thưởng màChào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#22on Sat Jan 19, 2013 5:32 pm

avatar

Ty Sso» Thàñh Vïêñ Mới

hay
ko ko ý mình là ảnh có bị die hok ấy

nếu hok thì dc ùi

cám ơn vì đã share

Trả lời trích dẫnTrả lời

#23on Wed Jan 23, 2013 1:34 pm

avatar

Mr.Happy» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

#24on Sat Jan 26, 2013 3:23 pm

avatar

Assian™» Thàñh Vïêñ Mới

hay
xem................

Trả lời trích dẫnTrả lời

#25on Sun Feb 10, 2013 2:05 pm

avatar

CodeMaster» Thàñh Vïêñ Mới

hay
Xem

Trả lời trích dẫnTrả lời

Sponsored content
hay

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết