Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Thu Dec 13, 2012 9:47 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Spoiler:
//chuong trinh menufile ap dung hàm trong c++
#include
#include
#include

void dongkhung()
{
printf("\n-----------------------------------------------------------------------\n");
}
int sonut(int n)
{
int i=1,s=0;
printf("Nhap vao n can tinh so nut: ");
scanf("%d",&n);
while(i {
s=s+(n%10);
n=n/10;
}
printf("So nut la %d",s%10);
}
int tinhtongn(int n)
{
int s=0;
printf("Nhap vao so n: ");
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
s=s+i;
}
printf("\nTOng la: %d",s);
}
int songuyento(int n)
{
int cohieu=1;
printf("Nhap vao mot so: ");
scanf("%d",&n);
if(n%2==0)
cohieu=0;
else
if(n>3)
{
for(int i=3;i {
if(n%i==0)
{
cohieu=0;
break;
}

}
}
if(cohieu==1)
printf("\n%d la so nguyen to",n);
else
printf("\n%d khong phai la so nguyen to",n);
}
int sochinhphuong(int n)
{
int cohieu=0;
printf("Nhap vao mot so: ");
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i {
if(i*i==n)
{
cohieu=1;
break;
}

}
if(cohieu==1|| n==1)
printf("\n%d la so chinh phuong",n);
else
printf("\n%d khong phai la so chinh phuong",n);
}
int sohoanhao(int n)
{
int i=1,s=0;
printf("nhap vao mot so n: ");
scanf("%d",&n);
while(i<=n)
{
if(n%i==0)
{
s=s+i;
i++;
}
else
i++;
}
if(s-n==n)
printf("\n%d la so hoan hao",n);
else
printf("\n%d khong phai la so hoan hao",n);
}
int uocso(int n)
{
printf("Nhap vao so n: ");
scanf("%d",&n);
printf("\n%d co cac uoc la: ",n);
for(int i=1;i<=n;i++)
if(n%i==0)
{
printf("%d ",i);
}
}
int uocchunglonnhat(int n,int m)
{
int ucln;
printf("Nhap vao so thu nhat: ");
scanf("%d",&n);
printf("Nhap vao so thu hai: ");
scanf("%d",&m);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if((n%i==0)&&(m%i==0))
ucln=i;
}
printf("\nUoc chung lon nhat cua %d va %d la: %d",n,m,ucln);
}
int boichungnhonhat(int n,int m)
{
int i;
printf("Nhap vao so a: ");
scanf("%d",&n);
printf("Nhap vao so b: ");
scanf("%d",&m);
if(n {
i=n;
while(i if(i%n==0 && i%m==0)
break;
else
i++;
printf("\nBCNN: %d",i);
}
else
{
i=m;
while(i if(i%n==0 && i%m==0)
break;
else
i++;
printf("\nBCNN: %d",i);
}
}
int demuocso(int n)
{
int i=1,dem=0;
printf("Nhap vao mot so n: ");
scanf("%d",&n);
if(n<0)
printf("Phai nhap vao mot so nguyen duong");
else
while(i<=n)
{
if(n%i==0)
{
dem++;
i++;
}
else
i++;
}
printf("\n%d co %d uoc so",n,dem);
}
int tonguocso(int n)
{
int i=1,s=0;
printf("Nhap vao so n: ");
scanf("%d",&n);
if(n<0)
printf("Phai nhap vao so nguyen duong");
else
while(i<=n)
{
if(n%i==0)
{
s=s+i;
i++;
}
else
i++;
}
printf("\nTong cac uoc so cua %d la: %d",n,s);
}
int tonguocsochan(int n)
{
int s=0;
printf("Nhap vao so n: ");
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(n%i==0 && i%2==0)
s=s+i;
}
printf("\n TOng Cac Uoc So Chan Cua %d La: %d",n,s);
}
int doiphutthanhgio(int phut)
{
int gio=0;
printf("nhap vao so phut: ");
scanf("%d",&phut);
gio=phut/60;
phut=phut%60;
printf("\n\n\t\t%d:%d",gio,phut);
return gio;
}
int main()
{
chonlai:
int u,a,b;
system("cls");
printf("\t\t\t\tMENUFILE\n\n");
dongkhung();
printf("| 1: Tim So Nut\t\t\t\t2: Tinh Tong 1-->n |\n\n| 3: Tim So Nguyen To\t\t\t\t4: Tim So Chinh Phuong|\n\n| 5: Tim So Hoan Hao\t\t\t\t6: Tim Uoc So |\n\n| 7: Uoc Chung Lon Nhat\t\t\t8: Boi Chung Nho Nhat |\n\n| 9: Dem Uoc So\t\t\t\t10: Tong Cac Uoc So |\n\n| 11: Tinh Tong Uoc So Chan\t\t\t12: Doi Phut Thanh Gio|\n\n| Chon muc tuong ung |");
dongkhung();
scanf("%d",&u);
if(u==1)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim so nut\n\n");
sonut(a);
}
else
if(u==2)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tinh tong 1-->n\n\n");
tinhtongn(a);
}
else
if(u==3)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim so nguyen to\n\n");
songuyento(a);
}
else
if(u==4)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim so chinh phuong\n\n");
sochinhphuong(a);
}
else
if(u==5)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim so hoan hao\n\n");
sohoanhao(a);
}
else
if(u==6)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh liet ke cac uoc so cua mot so n\n\n");
uocso(a);
}
else
if(u==7)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim UCLN\n\n");
uocchunglonnhat(a,b);
}
else
if(u==8)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tim BCNN\n\n");
boichungnhonhat(a,b);
}
else
if(u==9)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh dem cac uoc so cua mot so n\n\n");
demuocso(a);
}
else
if(u==10)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tinh tong cac uoc so cua mot so n\n\n");
tonguocso(a);
}
else
if(u==11)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh tinh tong cac uoc so chan cua mot so n\n\n");
tonguocsochan(a);
}
else
if(u==12)
{
system("cls");
printf("Chuong trinh doi phut nhap vao thanh gio \n\n");
doiphutthanhgio(a);
}
else
goto chonlai;
getch();
system("cls");
char quaylai;
printf("\n\n\n\t\t\tBan co muon quay lai MENUFILE(Y/N) ");
scanf("%c",&quaylai);
quaylai=getchar();
if(quaylai=='y' || quaylai=='Y')
goto chonlai;
else
goto thoat;
thoat:
printf("\n\nBam enter de thoat khoi chuong trinh");
}Chào bạn Khách viếng thăm đến với diễn đàn I LOVE YOU!


Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

#2on Fri Dec 14, 2012 11:26 am

avatar

KenDy Nguyễn» Thàñh Vïêñ Mới

default
BET

Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết