Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

#1on Wed Jan 23, 2013 7:21 pm

avatar

TuanAnh»†ổñg Quån «

default
Ưu điểm:
Gửi trả lời ngay lập tức.

Nhược điểm:
Không hỗ trợ biểu tượng cảm xúc.
Khả năng chuyển nội dung từ bbcode code chưa toàn diện.
Không hỗ trợ bbcode rand, wow, custom bbcode.Thay code sau vào Templates viewcomments_body

Code:
    <span id="changeSfmvi" style="left: 0px; top: 47px; border-radius: 0px 3px 3px 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); padding: 5px; width: 20px;" class="contactF">        <img src="http://www.google.com/reader/ui/3369744051-view_options_list.png" />        <img style="display:none" src="http://www.google.com/reader/ui/3538434020-view_options_details.png" />    </span>    <script type="text/javascript">    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    //]]>
    </script>    <span id="tidX" style="display:none">{TOPIC_ID}</span>    <div class="main paged">        <div class="paged-head clearfix">          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>              <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>        </div>{POLL_DISPLAY}
        <div class="main-head clearfix">          <p class="h2">              <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>        </div>        <div class="main-content topic">          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
                  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>          <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div class="posthead" style="position: relative;" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                          <div class="rootvote" style="left: 867px;"><img class="fmvistar" alt="50,32,50" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581110.png" /><img class="fmvistar" alt="30,20,20" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581112.png" /><img class="fmvistar" alt="45,40,25" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581113.png" /><img class="fmvistar" alt="40,20,20" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581114.png" /><img class="fmvistar" alt="25,35,70" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581115.png" /><img class="fmvistar" alt="50,15,30" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581110.png" /><img class="fmvistar" alt="55,30,45" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581112.png" /><img class="fmvistar" alt="45,30,60" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581113.png" /><img class="fmvistar" alt="55,15,40" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581114.png" /><img class="fmvistar" alt="45,20,45" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581115.png" /><img class="fmviminus" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581111.png" /></div>                    <span id="firstvote" class="voteBfmvi">                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button">                                                        <a onclick="voteblog(this, 'm'); return false" class="mvote" onmouseover="show_tooltip(this, 'Quá tệ <img style=\'float: right\' alt=\'plus\' alt=\'minus\' src=\'http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/sticky10.png\' />', 'FMvi.vn')" href="javascript:void(0)" alt="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/dislik11.png" /></a>                          <a onclick="voteblog(this, 'p'); return false" class="pvote" onmouseover="show_tooltip(this, 'Rất hay <img style=\'float: right\' alt=\'plus\' alt=\'plus\' src=\'http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13580710.png\' />', 'FMvi.vn')" href="javascript:void(0)" alt="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/like_b11.png" /></a>                      </div>                      <!-- END switch_vote -->
                      <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">                      </div>                      <!-- END switch_bar -->
                      <!-- END switch_vote_active -->
                      </span>                    <h2>{postrow.displayed.ICON} <a class="tieudeT" href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h2>                </div>                <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="user online">                      <div class="user-ident" style="position: relative;">                          <div class="username authblog">                            {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                          </div>                          <div class="user-basic-info">                            <div class="useravatar" style="padding: 15px 10px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>                            <p class="rankimg" style="margin-left: -2px;">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>                          </div>                      </div>                    </div>                    <div class="post-entry">                      <div class="entry-content">                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>                            <dl class="attachbox">                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>                                <dd>                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">                                      <dt>                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>                                      </dd>                                      <!-- END switch_no_comment -->
                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>                                      </dd>                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>                                  </dl>                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>                            </dl>                            <!-- END switch_attachments -->
                          </div>                      </div>                    </div>                </div>                    <!-- BEGIN switch_signature -->
                    <div class="sig-content">                      {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                    </div>                    <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot clearfix">                    <div class="options-button user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                      <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                      <!-- END contact_field -->
                    </div>                    <div class="post-options options-button">                                                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                                          </div>                </div>              </div>          </div>          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>          <!-- END hidden -->
          <!-- END postrow -->
        </div>        <div id="bookmarks">          <!-- BEGIN social_bookmarking -->
          <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">              <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />          </a>          <!-- END social_bookmarking -->
        </div>        <div class="clear"></div>        <hr id="first-post-br" />        <div class="main-content blog_comments">          <!-- BEGIN comment -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>          <div id="p{comment.displayed.U_POST_ID}" class="post">              <div class="blog_comment-avatar">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>              <div class="postbody">                                  <span class="nonchange"><em class="authblog">{comment.displayed.POSTER_NAME}</em>                    <span class="onoffBlog">{comment.displayed.L_ONLINE}</span>                                          <div class="rootvote"><img class="fmvistar" alt="50,32,50" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581110.png" /><img class="fmvistar" alt="30,20,20" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581112.png" /><img class="fmvistar" alt="45,40,25" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581113.png" /><img class="fmvistar" alt="40,20,20" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581114.png" /><img class="fmvistar" alt="25,35,70" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581115.png" /><img class="fmvistar" alt="50,15,30" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581110.png" /><img class="fmvistar" alt="55,30,45" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581112.png" /><img class="fmvistar" alt="45,30,60" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581113.png" /><img class="fmvistar" alt="55,15,40" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581114.png" /><img class="fmvistar" alt="45,20,45" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581115.png" /><img class="fmviminus" src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13581111.png" /></div>                    <span class="voteBfmvi" style="margin: -8px 250px 0 0 !important">                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <div class="vote-button">                                                          <a onclick="voteblog(this, 'm'); return false" class="mvote" onmouseover="show_tooltip(this, 'Quá tệ <img style=\'float: right\' alt=\'plus\' alt=\'minus\' src=\'http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/sticky10.png\' />', 'FMvi.vn')" href="javascript:void(0)" alt="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/dislik11.png" /></a>                          <a onclick="voteblog(this, 'p'); return false" class="pvote" onmouseover="show_tooltip(this, 'Rất hay <img style=\'float: right\' alt=\'plus\' alt=\'plus\' src=\'http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13580710.png\' />', 'FMvi.vn')" href="javascript:void(0)" alt="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/like_b11.png" /></a>                      </div>                      <!-- END switch_vote -->
                      <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">                      </div>                      <!-- END switch_bar -->
                    <!-- END switch_vote_active -->
                    </span>                </span>                <span class="comment-time">{comment.displayed.POST_DATE_NEW} {postrow.displayed.ICON}</span>                <span class="comment-number">                    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/edit_s10.png" />                    <div class="dropMenuP options-button">                                                  {comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG} {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG} <a class="butrepblog" onclick="repblog(this)" href="javascript:void(0)"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/quickr10.gif" title="Trả lời nhanh" alt="Trả lời nhanh" /></a>                                            </div>                </span>                <span class="comment-content" {comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="post-entry">                      <div class="entry-content">                          <div>{comment.displayed.MESSAGE}</div>                      </div>                    </div>                </span>                <span class="dialog"></span>              </div>          </div>          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <p class="p-hidden">{comment.hidden.MESSAGE}</p>          <!-- END hidden -->
          <!-- END comment -->
          <!-- BEGIN no_comment -->
          <div class="post">              <div onclick="repblog(this);" class="postbody no_comment butrepblog" style="margin-left: 34px;"><p style="text-align: center; float: none; font-size: 15px; padding: 20px 0px ! important;" class="button">Hãy là người đầu tiên bình luận blog này!</p></div>          </div>          <!-- END no_comment -->
          <div class="clearfix">              <p class="h2"></p>              <p class="options options-button">                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}"
                />
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
                <!-- END viewtopic_bottom -->
              </p>          </div>

          <a name="bottomtitle"></a>          <div class="paged-foot clearfix">              <!-- BEGIN topicpagination -->
              <p class="paging">{PAGINATION}</p>              <!-- END topicpagination -->
              <p class="posting">                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>                <!-- END switch_user_authreply -->
              </p>          </div>        </div>    </div>    <p style="padding: 20px 0; text-align: center">« <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">Xem bài trước</a> | <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Xem bài kế tiếp</a> »</p>    <script type="text/javascript" src="http://goo.gl/sGRkr"></script>    <div class="fmviToggle" style="float: right; width: 270px;">        <div class="main">          <div class="main-head clearfix">              <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>          </div>                  <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
                    <hr style="border: 1px dashed rgb(51, 51, 51); margin: 3px 0px;" />                      HTML is OFF<br />              BBCode is ON<br />              Smilies are ON<br />                  </div>        </div>    </div>    <div class="main" id="lastFMvi">        <div class="main-head clearfix" style="width: 624px;">          <p class="h2" style="width: 220px !important">Bài viết liên quan:</p>        </div>        <div id="lienquan" style="border: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 10px 8px; width: 632px;">          <ul class="latest_topics">          </ul>        </div>    </div>

    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">    <script type="text/javascript">    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

Ghi chú: Do zero đang bận nên zEditor chưa làm được, mình share chức năng này chỉ gồm gửi trả lời nhanh, còn lại zero sẽ bổ sung sau. Trong code này đã bao gồm rating blog. Khuyến cáo up lại file javascript http://goo.gl/sGRkr trong code

Code:



Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
Trả lời trích dẫnTrả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết